Terms & Conditions

- Bij een bestelling verklaart de klant zich voor akkoord met de verkoopsvoorwaarden dewelke hieronder zijn beschreven.
​-TAPEIO kan de huidige bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden steeds eenzijdig wijzigen.
- Alle facturen zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum en onder vermelding van factuurnummer en              klantnummer.
- Alle prijzen zijn aangeduid in € en steeds exclusief BTW.
​- Verzendingen zijn steeds ten laste van, en geheel op eigen risico van de koper. Het risico wordt overgedragen op het ogenblik van de levering van de goederen door TAPEIO aan de vervoerder. De verzendingskosten zijn afhankelijk van het gewicht en volume van de ​te verzenden goederen. Gratis verzending binnen een straal van 30km of bij bestellingen vanaf 200€ exclusief BTW
​- TAPEIO kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele fouten gemaakt door de klant bij een bestelling. (o.a. bij een verkeerde opgave van product of hoeveelheid)
​- Conform de wetgeving op het eigendomsvoorbehoud blijven alle goederen eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van het op de factuur vermelde bedrag.
​- De leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en bindt de verkoper in geen geval. Mogelijke vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding en kan evenmin de overeenkomst eenzijdig verbroken worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen.
​- Goederen dienen in principe bij in ontvangstname gecontroleerd te worden. 
​Iedere klacht over zichtbaar gebrek, niet-conformiteit of onvolledigheid van de goederen dient onmiddelijk op het ontvangstbewijs dat u bij levering krijgt vermeld te worden.
​- Klachten betreffende de geleverde goederen worden slechts aanvaard indien deze per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na levering worden ingediend. Klachten die niet binnen deze termijn na levering schriftelijk geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.
​- Protest tegen de factuur dient eveneens schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum en onder vermelding van factuurdatum en factuurnummer.
​- Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5% per begonnen maand vanaf de factuurdatum. Tevens is er als schadebeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% ten belopen van het factuurbedrag met een minimum van 25€. Alsook behoudt TAPEIO zich het recht voor om bij niet betaling verdere leveringen stop te zetten.
​- In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is. Het Belgische recht is steeds van toepassing.